Kinderzorg

kinderzorg

[wpta

bs style=”wpui-blue” mode=”horizontal”]

Algemene info

Deze richting wordt alleen aangeboden in het regulier onderwijs.

In dit specialisatiejaar kinderzorg kan je je opleiding verdiepen doorheen studie en stage om uiteindelijk het niveau van een beginnende kinderbegeleider te bereiken.

Dit is nodig om een totaalzorg te kunnen bieden aan jongere zorgvragers van 0 tot 12 jaar in zorg- en opvangsituaties, groepsopvang en de buitenschoolse opvang. Je leert de wereld van het kind nog beter kennen, ook in complexe situaties, je ervaart de eigenheid van de buitenschoolse kinderopvang.

je verwerft inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind en in de organisatie van de welzijnszorg en de gezondheidszorg. Je doet ondersteunende kennis op en traint vaardigheden zoals methodisch werken, hoe omgaan met kinderen, binnen een zorgplan werken, bevorderen van welbevinden, omgaan met diversiteit,…

Je vorming is compleet door de combinatie van theorie- en praktijklessen op school enerzijds en de stages in de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar en tussen 2,5 en 12 jaar anderzijds. De buitenlandse stage geeft je de gelegenheid met de klasgroep zelfstandig in kinderopvang te voorzien.

Je kan ook het diploma van secundair onderwijs behalen, wat een extra troef is én je de kans geeft om verder te studeren.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het zevende specialisatiejaar Kinderzorg

  • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een studierichting uit een zelfde studiegebied:
    • Verzorging BSO
    • Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO
    • Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO
    • Sociale en technische wetenschappen TSO
  • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad uit een ander studiegebied en je een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.

Lesurentabel

Lesurentabel voor het zevende jaar kinderzorg
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Project algemene vakken 4 u
Frans 2 u
Engels 2 u
Specifiek gedeelte
Expressie 2 u
Pedagogisch handelen 4u
Communicatie 2u
Gezondheid en welzijn 1u
Indirecte zorg 1u
Geïntegreerd handelen 2u
Stages 11 u
Totaal aantal lesuren 35 u

Uitleg bij de vakken

In Gezondheid en welzijn

leer je gericht observeren en signalen herkennen van veel voorkomende aandoeningen bij kinderen. Je leert verantwoord handelen in situaties van gevaar (EHBO).

In Pedagogisch handelen en expressie

krijg je inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind tot 12 jaar. Je maakt kennis met kinderen met extra noden en leert op een eigen creatieve, expressieve manier met hen omgaan. Ook samenwerken met ouders, collega’s en hulpverleners komt uitgebreid aan bod.

In Communicatie

leer je communiceren met specifieke doelgroepen (bv. kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een beperking), met een groep kinderen, met ouders en externen. Ook het rapporteren, reflecteren, actieve inbreng in teamvergaderingen en voeren van complexere gesprekken komen aan bod.

In het vak Indirecte zorg

leer je via het uitwerken van concrete zorgsituaties omgaan met de totale (huishoudelijke) zorg: HACCP (hygiëne), voeding, reinigen en opbergen, veiligheid, EHBO, onderhoud van materiaal, animatieve activiteiten, … Je leert de voeding tijdens de verschillende levensfasen van een kind kennen, samenstellen en bereiden. Zowel zuigelingenvoeding, peutervoeding, gezonde tussendoortjes, lunchpakketten als warme schoolmaaltijden komen aan bod.

In Geïngegreerd handelen

wordt de link gelegd tussen les en stages. Je bereidt je stages voor tijdens projecten, met opdrachten en met casussen. Na de stages bespreek je jouw verworven vaardigheden en reflecteer je over je eigen handelen.

In het zevende jaar kiezen we ervoor om samen met jou het lesgebeuren uit te bouwen. Omgaan met meerderjarige leerlingen vraagt een eigen aanpak: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en feedback gaan hand in hand. Tijdens de stageperiodes en de alternatieve stage in het buitenland verwachten we onder meer dat je zelf initiatief neemt. Nadien evalueer je je eigen kunnen in samenspraak met je stagebegeleider en je stagementor. Ook tijdens het lesgebeuren zal je eigen inbreng nodig zijn.

Op het einde van het schooljaar heb je voldoende bagage om toekomst te kunnen maken in deze boeiende sector.

Toekomst

Je kan tewerkgesteld worden als begeleider in de kinderopvang (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, kleuterklas, CKG, MPI’s, semi-internaten…)

Doorstroming is ook mogelijk naar verpleegkunde HBO5, leefgroepenwerking Se-n-se, internaatswerking Se-n-se of naar hoger onderwijs in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

[/wptabs]