Ambities

Ambities

A. “Plus est en vous”: elk kind komt tot ambitieus leren

Leren, onderwijzen en organiseren (LOO) met ambitie.

A.a. ambitieus leren dat op het leven gericht is: leren leren, leren handelen, leren samenleven, leren zijn, leren van en in religie.

A.b. ambitieus onderwijzen dat het wonder wijst door te werken aan een geïntegreerd aanbod, aan een stimulerend opvoedingsklimaat, aan een doeltreffende didactische aanpak, aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.

A.c. ambitieus organiseren dat er, via planmatig en systematisch werken, op gericht is om de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de inzet/wilskracht van elke leerling te verhogen zodat iedere leerling uitgroeit tot een ambitieuze leerder.

B. Inclusief onderwijs als pluspunt: elk kind voelt zich thuis

B.a. Diversiteit onder alle leerlingen wordt verwelkomd en ondersteund zodat iedereen, ongeacht zijn achtergrond of beperking, evenwaardig kan en mag deelnemen aan het schoolgebeuren.

B.b Gewoon onderwijs waar het kan, buitengewoon waar het nodig is.

C. Samenwerking: elk kind krijgt een haalbaar onderwijstraject

C.a. met andere Don Boscoscholen en met scholen uit de regio

C.b. met ouders en andere betrokkenen (scholen, welzijn, vrijetijd, bedrijfsleven, overheid, kunstenaars,…) in de wijk die willen samenwerken aan een succesvolle toekomst voor alle kinderen tussen 0 en 18 jaar aan de hand van een doorgaande leerlijn. Via deze samenwerking worden de leefwerelden van een kind thuis, school en daarbuiten- dusdanig ondersteund dat het kind maximaal kan presteren.

D. Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar: elk kind krijgt een continu schoolloopbaan

D.a. integratie kinderopvang – onderwijs

D.b. vlotte overgang basisonderwijs – secundair onderwijs, tienerschool

E. Onderwijsvernieuwing door zichzelf in vraag te stellen: elk kind krijgt kwaliteitsvol onderwijs

E.a. Praktijkonderzoek en wetenschappelijke studies als basis voor verbetering

E.b. Samenwerking met universiteit en hogeschool

D. Leertijduitbreiding: elk kind krijgt tijd om tot ‘leren met ambitie’ te komen