LSCI & het concept ‘een conflictpositieve school’

Algemeen

IMG_1325

In onze school leven we en leren we elke dag samen met zo’n vierhonderd mensen: leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel.. Om dit alles te realiseren werken we ook nauw samen met  ouders en externe partners van de school.

Dit levendig gebeuren wordt gekenmerkt door allerhande dynamieken, door vele interacties. Een samenspel waarbij wederzijdse verwachtingen elkaar kruisen, op elkaar inspelen en soms met elkaar in botsing komen.

In onze school hebben we uiteraard in de eerste plaats oog voor het kwaliteitsvol onderwijs, maar blijven we niet blind voor de vele opvoedingskansen die dit samenleven met zich meebrengt.

Om dit te realiseren zetten we in op preventie, interventie en nazorg.

We werken preventief door, tijdens het lesgebeuren, gebruik te maken van activerende didactische werkvormen en het aanbieden van boeiende lesinhouden. Tevens zetten we in op de realisatie van een leefklimaat dat een antwoord formuleert op de vier universele waarden van elke mens, verbondenheid, onafhankelijkheid, altruïsme en zelfontplooiing. Deze universele waarden worden gevat in ‘The Circle of Courage’ en in het opvoedingsproject van Don Bosco.

Implementatie van Circle of Courage

In de tweede plaats benaderen we conflictsituaties op een deskundige en methodische wijze. We begeleiden onze jongeren, doorheen eventuele conflicten, door gebruik te maken van de methodische en verbale interventiemethodiek LSCI.

Conflicten trachten we dan ook niet krampachtig te onderdrukken, maar grijpen we aan als leerkansen.

Bovendien hanteren alle leerkrachten een duidelijk stappenplan en kunnen onze leerlingen tijdens een conflict begeleid worden en/of tot rust komen in een afzonderlijke ruimte met leerlingenbegeleiders.

Leerlingen die dit wensen, of door omstandigheden regelmatig in moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op een coach. Dit is een leerkracht die tevens LSCI-gecertificeerd is.

Training in Gent: inschrijven via deze link

LSCI folder november 2019

LSCI folder maart 2020

terugblik op een training

The Circle of Courage

Expliciteren van het zorgbeleid van de scholen

DRAAIBOEK 13 COC DBG & DBG plus(activiteitenfiches)

DRAAIBOEK COC DBG & DBG Plus (schema’s – verdeling)

BELONGING

belonging

Verbondenheid nastreven en versterken

We streven bewust naar een positieve leefsfeer waar de leerlingen, maar ook alle collega’s zich welkom weten. De school mag niet enkel een leer- en werkplek zijn, maar een verrijkende ontmoetingsplaats waar leren mogelijk wordt omdat men er zich welkom weet.

 • In heel kleine maar bewuste acties werken we aan dit gevoel van verbondenheid. Een eenvoudige ‘goede morgen’ uitspreken. Een geïnteresseerde nabijheid waarbij we het welbevinden bevragen of benoemen.

 • We bieden aandacht en zorg wanneer het niet goed gaat. We bieden steun, ook naast het zuivere lesgebeuren

 • We kijken welke noden er eventueel zijn en hoe we hier kunnen op inspelen. Jongeren voelen zich gehoord en gedragen door deze houding.

 • Wanneer we signalen van onwelbevinden opvangen dan wordt eerst hier aandacht aan gegeven alvorens men kan deelnemen aan de lessen of voor een klas kan gaan staan.

 • Voorleven en aanmoedigen van verbondenheid. Leerlingen spiegelen dit positief gedrag. Wanneer we merken dat jongeren op een positieve wijze vriendschappen aangaan dan benoemen we uitdrukkelijk deze sterkte

‘Ik mag er zijn, ik hoor erbij, ik kan en mag zeggen wat ik voel, ik heb oog voor hoe anderen zich voelen, …’

MASTERY – zelfontplooiing

Mastery

We trachten het onderwijs en het lesgeven nauw te laten aansluiten bij de wijze van leren van de jongeren. We houden rekening met hun sterktes en moeilijkheden, hebben oog voor de verschillende leerstijlen en benoemen de sterktes in plaats van de klemtoon te blijven leggen op de beperkingen.

 • We werken stapsgewijs, formuleren haalbare doelen

 • We streven naar succeservaring. Jongeren leren vanuit deze succeservaringen en groeien in zelfvertrouwen

 • We houden rekening met de mogelijkheden en waar nodig wordt ondersteuning geboden in de vorm van individuele leertrajecten, studiebegeleiding..

 • Het einddoel van de opleiding is helder, duidelijk geformuleerd en toekomstgericht, gericht op de werkvloer en de maatschappelijke eisen.

‘Ik ontdek mijn kracht, ik ontdek mijn sterktes, ik kan het, ik durf het aan,..’

INDEPENDENCE – zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Independence

Jongeren moeten zelfstandig in het leven leren staan en eigen keuzes leren maken. Binnen de opleiding en het leven in de school streven we bewust naar voldoende ruimte en uitdagingen die hen deze leerkans aanbiedt. We stimuleren het persoonlijk initiatief en leren hen succeservaringen opdoen, maar leren hen ook de verantwoordelijkheid opnemen voor hun beslissingen en hun handelen. We hebben hierbij ook oog voor de relatie met ‘de ander’. We streven naar zelfregulerend en op waarden gebaseerd gedrag. Om dit te kunnen bereiken dienen we jonge mensen voldoende kans te geven om hierin te groeien.

 • ‘Ik krijg kansen, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik mag een keuze maken, ..’

GENEROSITY altruïsme, vrijgevigheid, zingeving

Generosity

We leven deze waarde voor door onvoorwaardelijk voor de leerlingen in de bres te springen en hen nabij te zijn. Tevens dagen we jongeren zelf ook uit om op te komen voor de mensen rondom hen, om een helpende hand uit te reiken. Pas door deze persoonlijke ervaring ontdekken de jongeren de waarde om iets de doen voor de ander, om steun te bieden. Deze verrijkende ervaring zet hen aan om positief te participeren aan de samenleving en geen afwachtende, vragende houding aan te nemen.

Wanneer we merken dat leerlingen dit voor elkaar doen dan wordt dit uitdrukkelijk benoemd en in de verf gezet als voorbeeldgedrag.

 • Ik draag zorg voor de ander, ik geef en kan ook ontvangen, ik geef authentiek en zonder verwachtingen,..’

LSCI opleidingen

Don Bosco Groenveld begeleidt jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook in de moeilijke momenten in hun levensloop kunnen deze leerlingen rekenen op begrip, steun en een professionele aanpak. Het leerkrachtenteam streeft naar een respectvolle begeleiding van de leerlingen, ook in conflictsituaties. De school hanteert de verbale interventiemethodiek, Life Space Crises Intervention, van zodra leerlingen grensoverschrijdend gedrag stellen. Deze interventiemethodiek helpt het team om te gaan met kinderen en jongeren, zeker ook in conflict en crisis. Door middel van een gesprek met het kind of de jongere, tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst  en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

Ruim 65% van de personeelsleden van deze school volgden de opleiding in deze methodiek en zijn dan ook gecertificeerd. Zij passen deze toe tijdens de begeleiding en de coaching van de leerlingen.

Programma LSCIDe school beschikt tevens over twee LSCI Senior trainers en organiseert trainingen in deze methodiek.  Deze trainingen zijn gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, …. kortom: voor iedereen die werkt met kinderen  en jongeren. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Het programma van deze vijfdaagse training:

————————————————————————————————–

Nieuwe LSCI   training 2018:

FOLDER (Open training september 2018)

Locatie: Campus Don Bosco Groenveld, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee

Trainers:Wim Hanssens en Natalie Francq, Senior trainers LSCI,   opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Contact: wim.hanssens@dbg.ksleuven.be

LSCI

————————————————————————

LSCI voor KS-Leuven in 2018!

Personeelsleden verbonden aan de Katholieke scholengemeenschap Leuven kunnen zich inschrijven voor de LSCI-training.

Opleiding in de verbale interventiemethodiek voor KS Leuven
Deze vijfdaagse intensieve training gaat door op 8, 13, 16, 22, en 26 november 2018.

 KS LEUVEN 2018

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een methodische, verbale interventiemethodiek om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend en grensoverschrijdend gedrag. De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om gedrag te veranderen, zelfvertrouwen te vergoten, angst te verminderen en begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens die van anderen te verhogen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, ouders …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Trainers:

Natalie Francq en Wim Hanssens, Senior trainers LSCI. De trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Kostprijs:

De kostprijs voor deze vijfdaagse training bedraagt €260. Hierin zijn de kosten voor de vijfdaagse training (inclusief handboek, werkmap en certificaat). Maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes worden verrekend met de gastschool Ter Bank.

http://doca-lsci-leuven.be/lsci/
Contact: Jan De Ceulaer – Ter Bank Leuven – 016/29.01.81
Contact LSCI: wim.hanssens@dbg.ksleuven.be                                                  

doca-LSCI@dbg.ksleuven.be

———————————————————————-

Open vijfdaagse LSCI training in januari 2018 te Heverlee/Leuven

Doel:

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een methodische, verbale interventiemethodiek om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend en grensoverschrijdend gedrag. De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om gedrag te veranderen, zelfvertrouwen te vergoten, angst te verminderen en begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens die van anderen te verhogen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, ouders …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Trainers:

Natalie Francq en Wim Hanssens, Senior trainers LSCI. De trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Kostprijs:

De kostprijs voor deze vijfdaagse training bedraagt €390. Hierin zijn de kosten voor de vijfdaagse training (inclusief handboek, werkmap en certificaat), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Data:

11, 16, 19, 22 & 25 januari 2018.

Inschrijvingen: doca-lsci@dbg.ksleuven.be

0032 498 08 18 05

folder-open-januari-2018 circle

——————————————————————-

Vierde Open vijfdaagse LSCI training van dit werkjaar te Leuven/Heverlee

Doel:

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een methodische, verbale interventiemethodiek om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend en grensoverschrijdend gedrag. De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om gedrag te veranderen, zelfvertrouwen te vergoten, angst te verminderen en begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens die van anderen te verhogen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, ouders …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Trainers:

Natalie Francq en Wim Hanssens, Senior trainers LSCI. De trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Kostprijs:

De kostprijs voor deze vijfdaagse training bedraagt €390. Hierin zijn de kosten voor de vijfdaagse training (inclusief handboek, werkmap en certificaat), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Data:

19, 24 en 27 april 2018 en 3 en 7 mei 2018

Inschrijvingen: doca-lsci@dbg.ksleuven.be

0032 498 08 18 05

circle

folder-open-training-april-2018 

________________________________________________________________________________________

LSCI-training op vraag:

Teams die wensen een LSCI-training aan te vragen, kunnen zich wenden tot wim.hanssens@dbg.ksleuven.be of natalie.francq@dbg.ksleuven.be
De trainingsperiode kan in overleg bepaald worden. Een training duurt vijf dagen en dit van 9.00-17.00 u,
Trainingen kosten € 300 per persoon (€ 140 voor het boek en studiemateriaal en € 160 voor de training zelf).
Locatie, catering, lokalen.., dit alles wordt in overleg met het team bepaald.

———————————————————————–

Pedagogische studiedagen op maat: Link naar DOCA

Schakelen van een sanctioneringsbeleid naar een zorgbeleid; een haalbare uitdaging.

Independence

———————————————————————-

Artikels

Nieuws

klik hier even door voor het uniek onderwijsevent te Leuven op woensdag 4 mei 2016

De EFECT-site De link naar de ‘Europese Federatie voor Conflictmanagement en Behandeling in Onderwijs en Zorg’ Een site met een overzicht van de jaarlijkse congressen, met teksten en presentaties van de sprekers.

Efect Congres in Timisoara op 19 en 19 mei 2016

http://www.vccreate.be/