Organisatiehulp

organisatiehulp

Algemene info

Bij de overstap naar het vijfde leerjaar van het secundair onderwijs maak je een belangrijke keuze voor je beroepsleven.

Naast de basisvorming, die voor alle richtingen in de derde graad BSO dezelfde is, start een concrete beroepsopleiding. Gaat je voorkeur uit naar de indirecte zorg en dienstverlening in een zorginstelling dan is Organisatiehulp de geknipte richting voor jou.

In alle componenten van deze studierichting werk je aan kwaliteitsbewust handelen:

 • je leert opdrachten planmatig aan te pakken;
 • je gaat respectvol om met je zelf, anderen en materialen;
 • je werkt ergonomisch, economisch, milieubewust en hygiënisch;
 • je leert op een professionele manier observeren, interpreteren, registreren en rapporteren;
 • je kan je eigen werk kritisch evalueren.

Toelatingsvoorwaarden

 Vijfde jaar Organisatiehulp

 • als je als regelmatige leerling het vierde jaar met vrucht beëindigd hebt
 • als je het getuigschrift van de tweede graad behaald hebt via de examencommissie of een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
 • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen;

Zesde jaar Organisatiehulp

 • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar Organisatiehulp met vrucht hebt beëindigd
 • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting binnen hetzelfde studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
 • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting van een ander studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits:
  •  een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na advies van de delibererende klassenraad
  • deze beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
 • als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of Onthaalklas na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

Bovendien moet je in het vijfde en zesde jaar in het bezit zijn van een medisch attest van lichamelijke geschiktheid om met voedingswaren of –stoffen in aanraking te komen. Deze geschiktheidsverklaring kan alleen door een arts opgesteld worden en blijft voor je ganse schoolloopbaan geldig.

Lesurentabel

lesurentabel voor het vijfde jaar en zesde jaar organisatiehulp

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Project algemene vakken

4 u

Frans

1 u

Engels

1 u

Richtingsvakken

Plastische opvoeding

2 u

Voedingsdienst

4 u

Logistieke dienst

4 u

Seminarie

2 u

Stages

11 u

Totaal aantal lesuren

33 u

Uitleg bij de vakken

In “Voedingsdienst”

Je hebt belangstelling om maaltijden en snacks te bereiden, presenteren en serveren. Dit kan in functie van een gezin, een zorginstellingen, een bedrijf, klein-horeca, … Bij maaltijdbereiding en -distributie is voedselveiligheid en -hygiëne zeer belangrijk. De leerlingen leren de HACCP-regels strikt toepassen.

In “Logistieke dienst”

In het vak Logistieke Dienst verdiepen we ons in enkele belangrijke beroepshoudingen. We nemen het uitgebreide takenpakket van een logistieker onder de loep. Door middel van casussen en praktische oefeningen doe je heel wat ervaringen op die je kunt meenemen en toepassen op stage.

Seminarie

Tijdens de stage komen leerlingen in contact met het werkveld. In het vak Seminarie delen zij hun opgedane ervaringen met hun klasgenoten. Wat ging goed? Wat kan beter? Wat ga ik in het vervolg anders aanpakken?  Reflecteren over stage is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Daarnaast oefenen de leerlingen in dit vak ook hun communicatieve vaardigheden. Om te kunnen communiceren op de werkvloer en om vlot te kunnen samenwerken heb je veel vaardigheden nodig: actief luisteren, vragen stellen, ik -boodschappen gebruiken, omgaan met feedback, afspraken maken over hun taken, overleggen, … Omdat dit tijd vraagt spreiden we deze lessen over het 5-de en het 6-de jaar.

De blokstages bestaan erin dat je regelmatig drie opeenvolgende weken naar een stageplaats gaat. In de praktijk leer je de nodige vaardigheden en attitudes. Het contact met de school blijft behouden via de stagebegeleider, die regelmatig met jou werkt en die met jou bespreekt wat je al kan en waarin je nog moet groeien. Een boeiende ervaring!

Toekomst?

Wat na het zesde jaar Organisatiehulp ?
Je kan je beroepsbekwaamheid versterken en je tewerkstellingskansen nog vergroten door het volgen van het 7de specialisatiejaar Organisatie-assistentie.
Nadien kan je aan het werk als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorginstellingen en opvanginstellingen. Bovendien kan je dan ook het diploma  secundair onderwijs behalen waardoor weer nieuwe mogelijkheden openliggen.