OV4 type 9

DON BOSCO GROENVELD plus

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou?

Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste leerjaar B tot en met de specialisatiejaren een groot deel van de richtingen aan van de reguliere school.

Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten die gelden voor de reguliere school, gelden ook voor de pluswerking.

Met een getuigschrift basisonderwijs op zak, kan je in de pluswerking ook inschrijvingen voor de eerste graad A-stroom.

Folder_A-stroom_DBGplus_2020

Plus – toelatingsvoorwaarden

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

Plus – organisatie

De concrete organisatie van de OV4-werking is naast jouw specifieke zorgvraag ook afhankelijk van de inschrijvingen en de spreiding van de leerlingen over de verschillende leerjaren en richtingen. Op dit moment gaan we als volgt te werk:

In de eerste graad (1B en 2B) volg je les in een kleine klasgroep van gemiddeld 6 leerlingen.

Ook in de A-klassen (1A en 2A) zitten gemiddeld 6 leerlingen. Naast een brede algemene vorming zullen we extra tijd en aandacht besteden aan schoolse en sociale vaardigheden: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe studeer je, hoe maak je best vrienden op de speelplaats, … ? Misschien ben je na het tweede jaar klaar om over te gaan naar een grotere secundaire school om een richting te volgen die je helemaal ligt. We bereiden je hierop zo goed mogelijk voor.

Zowel in de eerste graad A- als de eerste graad B-stroom bieden we een brede basisvorming aan, we remediëren en verdiepen waar nodig en laten onze leerlingen breed kennismaken met verschillende ‘vakken’. We trachten hierdoor het leerproces en studiekeuzeproces van elke leerling optimaal te kunnen ondersteunen.

In de tweede graad zijn verschillende klassamenstellingen mogelijk. Afhankelijk van het vak, de leerstof en/of van ondersteuningsnoden op groepsniveau of individueel niveau staan er soms ook 2 leerkrachten voor de klas.

In de derde graad (PG, OH) en in de specialisatiejaren (PI, OA) volg je meer les in de reguliere klas en krijg je (tijdelijke) individuele begeleiding. Op indicatie wordt volgende ondersteuning mogelijk gemaakt:

 • Intensievere stagevoorbereiding
 • Intensievere stagebegeleiding
 • Individuele begeleiding in de les (bijvoorbeeld tijdens het inoefenen van bepaalde technieken)
 • Extra socio-emotionele ondersteuning
 • Voorbereiding en begeleiding van uitstappen
 • Hulp en ondersteuning bij het plannen/organiseren van schoolwerk
 • Opstarten traject naar werk

 

Studie-aanbod

 

 Eerste graad

1A

1B

2A – Economie en organisatie

2B – Maatschappij en welzijn – Kunst en creatie

Tweede graad

3 Decor en etalage

4 Publiciteit en etalage

3 Zorg en welzijn

4 Verzorging – Voeding

Derde graad

Publiciteitsgrafiek

Organisatiehulp

Specialisatiejaren

Publiciteit en Illustratie

Organisatie-assistentie

 

Pluspunten

Pluswerking geïntegreerd in de schoolwerking

Kleine klasgroep in de eerste graad

Verschillende soorten klassamenstellingen

Eén of 2 leerkrachten voor de klas

Rustplekken op de school

Autismevriendelijk onderwijs via aanpassen en aanleren

Ondersteunersteam biedt extra ondersteuning

Opvolging op individueel niveau en groepsniveau

Uitstippelen strategieën om doelstellingen te behalen

Begeleide avondstudie

Nauwe samenwerking met ouders en externe partners

 

Inschrijvingen en contact

Klik in de hoofdbalk op de website op inschrijvingen voor de meest recente informatie rond de procedure en data. Let op: er zijn andere regels voor de reguliere school.

Kennismaken met de school kan voorlopig enkel op afstand. We plannen een infoavond voor nieuwe eerstejaars op maandag 1 maart 2021 om 19.00u.

Op zaterdag 24 april 2021 plannen we onze openschooldag van 14.00u tot 18.00u.

Afhankelijk van de geldende maatregelen kunnen deze infomomenten al dan niet fysiek doorgaan. Meer info volgt later.

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus

helene.melle@dbg.ksleuven.be

016 23 16 35

Plusteam

Het Plusteam is multidisciplinair samengesteld. Vanuit verschillende opleidingen en functies worden de leerlingen begeleid:

 • Directie
 • Paramedici
 • Plusleerkrachten en reguliere leerkrachten
 • Plusstagebegeleiders en stagecoördinatoren
 • Ondersteuners
 • Opvoeder

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met externe diensten en partners zoals

 • CLB
 • Gespecialiseerde trajectbegeleiding
 • Externe hulpverlening
 • Stagegevers
 • Centrum voor Leerzorg

Toelating type 9 OV4 toelichting ouders

https://www.vclbleuven.be/index.php

De Onderwijskiezer