Strategie

Strategie:

1 Een degelijke, kwaliteitsvolle opleiding aanbieden: leren met ambitie

 • Leerkrachten hanteren een salesiaanse opvoedingsstijl
 • Het personeel staat open voor nieuwe initiatieven en is up to date met ontwikkelingen in het onderwijs en in het werkveld.
 • Een hoge mate van professionalisering door bijscholing, lectuur, vakoverleg, implementatie van vernieuwingen, …
 • Leerkrachten zijn gevormd om de signalen van onwelzijn bij leerlingen snel te lezen en hen op zo’n wijze door te verwijzen naar ondersteuners (DBG Plus) of naar leerlingenbegeleiders (DBG) waardoor dergelijke situaties het lesgebeuren niet in het gedrang brengen en de jongere de zorg krijgt die zij/hij nodig heeft om terug te kunnen aansluiten bij het leerproces. Het welzijn is de maatstaf voor de uitbouw van ons zorgbeleid
 • We hebben aandacht voor de attitudevorming bij jongeren en nemen meerdere initiatieven die hen hiertoe kansen bieden.
 • We bouwen een zorgbrede school uit. Het zorgbeleid vertrekt dan ook van een heldere visie en wordt vertaald in de mensen en middelen.
 • Leerkrachten zijn deskundig geschoold en sterk verbonden met de werksituatie: stagebegeleiders en leerkrachten weten wat er gebeurt op de stageplaatsen en welke de tendensen zijn binnen de sector.
 • Leerkrachten en ondersteuners in het buitengewoon onderwijs zijn bovendien opgeleid om de specifieke hulpvragen van deze doelgroep, op een deskundige en onderbouwde wijze te beantwoorden.
 • We voorzien lesdoorbrekende activiteiten in de vorm van projecten en alternatieve stages, waarbij er een sterke samenwerking is tussen de algemene en de beroepsgerichte vakken.
 • Aangepaste accommodatie en ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van de jongeren.
 • We doen beroep op de knowhow van externen en ervaringsdeskundigen.
 • We hebben aandacht voor de attitudevorming bij jongeren en nemen meerdere initiatieven die hen hiertoe kansen bieden.
 • Leidinggevenden zijn de managers van het schoolgebeuren en hebben hierbij oog voor een doelgerichte aanpak, maar zijn niet louter pragmatisch en prestatiegericht. In Don Boscoscholen streeft de leidinggevende naar een omgeving waarin teamleden zich gewaardeerd voelen en men gericht is op het gemeenschappelijk doel. Waar oog is voor de kracht, de sterkte van elk teamlid, maar ook voor de noden en het welzijn. Ook hierin engageren alle medewerkers in onze Don Boscoscholen zich om dit voor te leven.

2 Jongeren begeleiden in hun groei naar fijne volwassenen in de stijl van Don Bosco.

In onze school willen we jongeren een moderne, krachtige leeromgeving aanbieden gericht opleren met ambitie: leren leren, leren handelen, leren samenleven, leren zijn, leren van en in religie. We doen dit binnen de vier criteria, zoals beschreven in het opvoedingsproject

2.1 Een ‘eigen plaats’ voor jongeren waar beroepsonderwijs en buitengewoon onderwijs autonoom georganiseerd wordt en waar ze zich thuis voelen. Waar ze mogen groeien in onafhankelijkheid

 • We onthalen jongeren in de stijl van Don Bosco.
 • We voeren een preventief beleid waardoor een positief zelfbeeld kan groeien.
 • We laten jongeren zichzelf zijn en laten hen groeien in weerbaarheid, in zelfstandigheid, in onafhankelijkheid én in verbondenheid.
 • We geven jongeren de kans initiatieven te nemen en voorstellen te doen.
 • We bouwen een zorgbrede school uit met groeikansen voor elke jongere.
 • We hebben oog voor de specifieke noden van elk kind. We streven hierbij naar inclusief onderwijs1 voor onze leerlingen.
 • We ondersteunen onze leerlingen in het respectvol leren omgaan met alle leerlingen en het groeien naar een gevoel van gelijkwaardigheid onder leerlingen en personeelsleden

2.2 Een ‘leerplaats’ waar vaardigheden geoefend worden, kennis opgedaan en een beroep aangeleerd wordt.

 • We bieden een deskundige voorbereiding en oriëntering naar een toekomstig beroep.
 • We hebben oog voor sociaal-relationele competenties
 • We bouwen aan wereldburger- en rentmeesterschapscompetenties
 • We laten hen competenties inzake duurzaamheid ervaren
 • We reiken competenties aan tot zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 • Competenties met betrekking tot het omgaan met religies en levensbeschouwingen
 • We leren een beroep aan in de logistieke, technische, creatieve, voedings- en verzorgingsdiensten doorheen een praktijkgerichte opleiding.
 • We organiseren leerrijke stages die aansluiten bij het werkveld met sterke individuele begeleiding door leerkrachten.
 • We geven leerlingen de kans om hun leerproces in handen te nemen aansluitend bij het leerplan en in overleg met beroepskrachten (school en werkveld).
 • We hebben aandacht voor de verschillende leerstijlen van de leerlingen
 • In onze school bieden we een brede basiszorg aan voor elke leerling
 • Daarnaast kan verhoogde zorg aangeboden worden voor een specifieke leerling
 • Indien noodzakelijk kan voor een leerling overgegaan worden tot de uitbreiding van verhoogde zorg. Dit gebeurt in overleg met de klassenraad.

2.3 Een ‘ontmoetingsplaats’ waar ruimte is voor ontmoeting, waar vriendschap kan groeien en initiatieven kunnen genomen worden.

 • We geven jongeren kansen om te organiseren en te participeren en tegelijkertijd te leren om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • We bieden activiteiten aan met het oog op sociaal- emotionele ontwikkeling: samenspelen, samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, communiceren, conflicten oplossen…
 • De school neemt gericht initiatieven met het oog op het bevorderen van een gevoel van verbondenheid met elkaar, de school, de ruimere omgeving

2.4 Een ‘zinplaats’ waar ruimte aangeboden wordt om de zin van het leven te ontdekken.

 • We reiken jongeren gelegenheden aan om te reflecteren.
 • We bieden kansen aan om vanuit de eigen identiteit, diversiteit te zien als een basis voor dialoog om elkaar beter te leren kennen
 • We leren hen respectvol te dialogeren over waarden en normen en de zoektocht naar wat ons bindt
 • Een plaats waar aandacht is voor de diversiteit in religie: leren van en leren in religie.
 • De figuur van Jezus Christus, zoals beschreven in de evangelies, is hierbij onze inspiratiebron.
 • We leven hierin voor door ons dienstbaar op te stellen, met een gevoel van vrijgevigheid. ‘Het doen voor de ander’ zonder verwachting, onvoorwaardelijk.

3 Vanuit het opvoedingsproject van Don Bosco werken wij in communicatieve en assisterende opvoedingsstijl.

 • We benaderen de jongeren vanuit een integrale mensvisie met een sterk accent op hun praktische intelligentie.
 • We geloven in de groeikracht van elke jongere en hebben extra aandacht voor jongeren met specifieke noden, zoals ook voor onze leerlingen met een autisme spectrum stoornis.
 • We bouwen een doordacht zorgbeleid uit opdat elk kind kansen kan krijgen om tot ambitieus leren te komen.
 • We staan open voor communicatie en overleg, in dialoog met elkaar en met jongeren en hun omgeving (gezin, vriendenkring, context…)
 • We zijn identificatiefiguren:
  • die een haalbare, zorgzame omgeving voorleven. Zorg voor alle teamleden en elke jongere die ons wordt toevertrouwd. We laten hen een zorgzame, respectvolle samenleving ervaren.
  • die moed opbrengen om zichzelf te zijn;
  • die de durf hebben om jongeren te bevragen met respect voor hun eigenheid en groei;
  • die geduldig zijn, begrip opbrengen en blijvende kracht hebben om te herbeginnen;
  • die grenzen durven aangeven en hierdoor preventief optreden;
  • die constructief en methodisch willen handelen tijdens conflictsituaties
  • die relatiebekwaam en sociaal vaardig zijn;
  • die zich de opvoedingsstijl van Don Bosco eigen maken.
 • Door assistentie en bereikbaarheid van personeel en directie vormen we een netwerk ter ondersteuning van de jongeren.
 • Bij psychosociale problemen en leermoeilijkheden werken we probleemoplossend in zeer nauwe samenwerking met de interne leerlingenbegeleiding, CLB en externe hulpverleners.
 • We voeren een participatief schoolbeleid zowel naar personeel, leerlingen als ouders.
 • We werken planmatig en systematisch.