Uitgangspunt

samen

Don Bosco Groenveld staat open voor elke jongere die één van onze studierichtingen wenst te volgen. Wanneer een jongere zich samen met de ouder(s)/verantwoordelijke inschrijft in onze school dan onderschrijft deze leerling en zijn of haar ouder(s)/verantwoordelijke een belangrijk engagement.

Vanaf dat ogenblik immers zal de school alles in het werk stellen om de ontplooiingskansen van deze leerling optimaal te benutten en de schoolloopbaan zo positief en zinvol mogelijk te laten verlopen. Hierbij staat de school borg voor degelijk onderwijs en kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning.

Het vorm geven aan deze begeleiding en ondersteuning is uiteraard geen éénrichtingsverkeer. Om een schoolloopbaan zo goed mogelijk te laten verlopen is een intense samenwerking noodzakelijk met alle betrokkenen. We streven bijgevolg naar een open overlegcultuur tussen de school, de leerling en de ouder(s)/verantwoordelijke. Ook binnen de school is overleg tussen leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie cruciaal. Pas dan maken we kans op slagen. Wanneer een leerling ingeschreven wordt waarvan we vermoeden dat we niet de nodige zorg kunnen bieden, wordt duidelijk omschreven waar de grens van ons zorgsyteem ligt.
Deze open overlegcultuur en nauwe samenwerking zijn ongetwijfeld belangrijk voor elke leerling, maar zeker wanneer een leerling geconfronteerd wordt met psychosociale problemen moet hij/zij kunnen rekenen op ondersteuning. Op zo’n moment zal de school, samen met de leerling en de ouder(s)/verantwoordelijke op zoek gaan naar de meest aangewezen weg om deze ondersteuning te bereiken, we bekijken hierin ieders verantwoordelijkheid en draagkracht.
Voor meer informatie kan men steeds terecht bij de directie, de coördinatoren, de leerlingenbegeleidsters en het CLB binnen onze school.

Zorgpakket voor leerlingen met ASS