Verzorging

Infoavond verzorging 2020

https://www.youtube.com/watch?v=DUfClnp7zz4&feature=youtu.be

zorg

Algemene info

Deze richting wordt alleen aangeboden in het regulier onderwijs.

Bij de overstap naar het vijfde leerjaar van het secundair onderwijs maak je een belangrijke keuze voor je beroepsleven.

Gaat je voorkeur uit naar het omgaan met mensen? Kan je genieten van het bezig zijn met kinderen of spreken oudere zorgvragers je aan? Dan is Verzorging de goede studierichting voor jou.

Doorheen een opleiding van twee jaar krijg je voldoende zicht op de boeiende en afwisselende taken van een verzorgende. Je verwerft inzicht in de ontwikkeling van baby en peuter en in het proces van ouder worden. Je maakt kennis met de organisatie van de welzijnszorg en de gezondheidszorg. Je verwerft de nodige kennis en vaardigheden (bv. methodisch werken, hoe omgaan met kinderen en ouderen, …) om later te kunnen werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg. Daar zal je in teamverband de totaalzorg bieden (zowel op verzorgend als op pedagogisch en op huishoudelijk vlak) aan jonge en oudere zorgvragers.

Kinderen helpen groeien, bejaarden stimuleren tot zelfzorg, … het zal allemaal wel bekend terrein worden dankzij de combinatie van theorie- en praktijklessen op school en 12 weken stage in de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar,  in de residentiële opvang van oudere zorgvragers.

Toelatingsvoorwaarden

 Vijfde jaar Verzorging

  • als je als regelmatige leerling het vierde jaar met vrucht beëindigd hebt
  • als je het getuigschrift van de tweede graad behaald hebt via de examencommissie of een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.

Zesde jaar Verzorging

  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar Verzorging met vrucht hebt beëindigd
  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting binnen hetzelfde studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting van een ander studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits:
    • een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na advies van de delibererende klassenraad
    • deze beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen

Lesurentabel

Lesurentabel voor het vijfde en zesde jaar verzorging
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Project algemene vakken 4 u
Frans 1 u
Engels 1 u
Richtingsvakken
Gezondheid en welzijn 4 u
Pedagogisch handelen 4 u
Indirecte zorg 2 u
Geïntegreerd handelen 2 u
Stages 11 u
Totaal aantal uren 33 u

Uitleg bij de vakken

Een beetje uitleg bij de vakken

“Leven/wonen”, “zorgen” en “omgaan met” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom komen deze drie belangrijke elementen aan bod.

(Ped)agogisch handelen

Je leert hoe mensen met elkaar omgaan en samen kunnen werken, je krijgt inzicht in de ontwikkeling van een mens van baby tot bejaarde, je doet ervaring op in het opvoeden, in animatie en expressie.

Gezondheid en Welzijn

Met de nodige theoretische en praktische achtergrond leer je kinderen en bejaarden “verzorgen” in een verscheidenheid van situaties.

Indirecte zorg

Je leert de knepen van het vak om de kwaliteit van leven bij kinderen en bejaarden te bevorderen.

Geïntegreerd handelen

In dit vak wordt de link gelegd tussen les en stages. Je bereidt je stages voor tijdens projecten, met opdrachten, met casussen,.. Na de stages bespreek je jouw verworvenheden en reflecteer je over je eigen handelen.

De blokstages 

Deze bestaan erin dat je regelmatig drie opeenvolgende weken naar een stageplaats gaat. In de praktijk leer je de nodige vaardigheden en attitudes. Het contact met de school blijft behouden via de stagebegeleider, die regelmatig samen met jou werkt en die met jou bespreekt wat je al kan en waarin je moet groeien. Een boeiende ervaring!

In onze school werken we met een sterke wisselwerking tussen les en stage. Wat je leert op school, zal je zien of toepassen op stage. Je stage-ervaringen vormen op hun beurt de basis van heel wat lessen. Onze jarenlange traditie staat borg voor kwaliteitsvol onderwijs.

Toekomst?

Wat na het zesde jaar verzorging?
Toekomstgericht is het belangrijk om je beroepsbekwaamheid te verruimen door het volgen van het 7de specialisatiejaar Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of Organisatie-assistentie.

Dit extra jaar geeft duidelijk een meerwaarde omdat je je doorheen studie en stage toelegt op één bepaalde doelgroep (kinderen of bejaarden) waardoor je een gewaardeerde beroepskracht zal worden in de ouderenzorg, kinderopvang of thuiszorg.

Bovendien bekom je dan ook het diploma secundair onderwijs waardoor weer nieuwe mogelijkheden open liggen zoals bijvoorbeeld verder studeren voor verpleger, kleuterleider, opvoeder in dienstverband.