Visie

2.1   Ons opvoedingsproject

 In Don Bosco Groenveld en Don Bosco Groenveld Plus nemen we gerichte initiatieven om aan al onze leerlingen gelijke opvoedingskansen en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Op deze wijze wensen we bij te dragen tot hun ontplooiingskansen, hun opleiding, het behalen van een diploma en dit alles in de hoop dat ze als zelfstandige, kritische, gelukkige burgers kunnen functioneren in onze samenleving en er zelfs kunnen aan meebouwen.

2.2 Onze visie op de mens en de samenleving

 Als Don Boscoschool hebben we de integrale ontplooiing van jongeren voor ogen. Dit betekent dat we in ons opvoedend omgaan met onze jongeren oog willen hebben voor alle aspecten: het lichamelijke, het verstandelijke, het spirituele, het sociale… Jongeren zijn in hun ontwikkeling op al deze domeinen nooit volledig “af”. We willen daarom elke jongere benaderen als een uniek wezen, een originele persoonlijkheid en elke jongere uitnodigen om te geloven in zichzelf en de ander.

In onze school willen we jongeren, vanuit christelijk perspectief, voorbereiden op een veelzijdige gemeenschap. We moedigen jongeren aan tot wereldburgerschap en rentmeesterschap waarbij ze een gevoeligheid en bewustzijn ontwikkelen voor de samenleving en de schepping, met respect voor alle bewoners en het milieu.

  • Onze opvoedingsdoelen

Vertrekkend vanuit onze identiteit als Don Boscoschool willen inzetten op het welzijn van onze jongeren en vanuit dit positief leefklimaat hen sociale vaardigheden, positieve attitudes, technische en theoretische bagage aanreiken om zo hun weg in het leven te vinden. We gaan voor onderwijs op maat en voeden op naar vier fundamentele kwaliteiten. We willen jongeren bijstaan in hun groei naar persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid en hen vanuit deze persoonlijke vrijheid uitnodigen tot het opnemen van verantwoordelijkheid.

Bovendien staan wij jongeren bij in hun zoektocht naar verbondenheid met medemensen. Tenslotte ontdekken wij samen met jongeren de dieperliggende bestaansreden van het leven, zingeving.

Deze vier opvoedingsdoelen, zoals beschreven in het opvoedingsproject van Don Bosco, hebben we voor onze school van beroepsonderwijs en buitengewoon beroepsonderwijs naar zeer tastbare en concrete noden vertaald en vorm gegeven in de ‘Cirkel van Veerkracht’.

  • Onze opvoedingsstijl

Don Boscoscholen kiezen we uitdrukkelijk voor de dagelijkse dialoog met jongeren en een intense samenwerking met de ouders. We doen dit vanuit een geïnteresseerde en proactieve aanwezigheid die leerkrachten en opvoeders vele kansen biedt om gewenst gedrag, normen en waarden voor te leven en te duiden.

Omwille van die voortdurende dialoog, zijn we op een “assisterende” en betrokken, actieve wijze aanwezig tussen de leerlingen; op de speelplaatsen, tijdens de ontspanningsmomenten, tijdens de lessen, tijdens naschoolse activiteiten. Jonge mensen opvoeden realiseren we door in relatie te gaan met jongeren; hoe beter die pedagogische relatie is, hoe beter een leerling zijn toekomst vorm geeft. In onze scholen streven we warme sfeer brengt echter nooit de fundamentele nood aan rationaliteit, aan redelijkheid in het gedrang. Een hartelijke leef- en leersfeer zonder normen en grenzen is een utopie.

Deze grenzen en normen worden voorgeleefd en jongeren worden hierin begeleid om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Grenzen, normen en structuur bieden bovendien de noodzakelijke duidelijkheid en veiligheid en dit is voor onze leerlingen van BSO en BUSO en belangrijke meerwaarde. Dit alles is een proces van voorleven en uitnodigen. Deze assisterende aanwezigheid van alle medewerkers vormt de essentie van ons preventief pedagogisch systeem

Enkele links:

visietekst DBG en DBG plus 2021

Opvoedingsproject_Integrale_tekst

De Cirkel van Veerkracht